KT Timing Online

Lithuania Championships 2020 in pair time trial

10.07.2020

RESULTS


All have finiched 17:58:03
Age group: WU17; MU17; W18; M18
Rank Name Club Time Cap
WU17 WU17 - Jaunutës 15 km V, Current situation
1.Mikaðauskaite S./Þekaite A.Ðilales SM DSK Kvedarna24:12.5
2.Strakðyte K./Èeponyte G.Utenos DSC/PRSSG24:40.9  -28.4
3.Dubauskaite E./Samokiðina K.PRSSG-El Eko Sport25:17.9  -1:05.4
4.Ðiaudkulyte D./Þemaityte M.PRSSG/VMSC, DSK Sietynas25:35.8  -1:23.3
5.Jasiûnaite A./Zubavièiûte A.DSK Fortûna, Pakruojo SC26:20.3  -2:07.8
6.Valiukevièiûte L./Voitkeviè A.VMSC, DSK Sietynas26:41.0  -2:28.5
7.Steponenaite M./Gailieðaite K.Ignalinos kultûros ir sporto centras26:50.6  -2:38.1
go to the age group
MU17 MU17 - Jaunuèiai 20 km V, Current situation
1.Venckus J./Þekas E.Ðilales SM DSK Kvedarna27:31.9
2.Venckus J./Burba V.Ðilales SM DSK Kvedarna/PRSSG27:47.9  -16.0
3.Stundþia R./Gerdauskas A.Utenos DSC28:13.5  -41.6
4.Metlovas V./Sokolovas K.KSM Gaja28:55.2  -1:23.3
RALBogavièius P./Aliðauskas D.VMSC DSK Vitus/DSK Fortûna29:38.2  -2:06.3
5.Laurinavièius T./Nakutis A.KSM Gaja/VMSC, DSK Sietynas30:05.0  -2:33.1
6.Vaièiûnas L./Velykis G.KSM Gaja30:52.8  -3:20.9
7.Klimavièius N./Braþenas N.Utenos DSC31:26.9  -3:55.0
8.Braziulis P./Petkevièius N.VMSC DSK Vitus31:42.3  -4:10.4
9.Valavièius M./Gruodis E.Utenos DSC33:40.3  -6:08.4
go to the age group
W18 W18 - Jaunës 20 km V, Current situation
1.Strainyte A./Rastauskaite R.Ðilales SM DSK Kvedarna/PRSSG28:31.6
2.Juðkevièiûte M./Þiliûte R.Ðilales SM DSK Kvedarna29:06.5  -34.9
3.Bugajevaite E./Janavièiûte A.VMSC, DSK Sietynas/Vilkaviðkio SM-DS29:31.7  -1:00.1
go to the age group
M18 M18 - Jauniai 20 km V, Current situation
1.Norutis Þ./Matuzevièius Þ.VMSC DSK Vitus24:57.7
2.Ivanovas O./Kubelskas G.KSM Gaja25:23.8  -26.1
3.Veikðra E./Tomkus M.KSM Gaja/VMSC DSK Vitus25:30.3  -32.6
go to the age group
Live timing: kttiming.ee/livetiming/