KT Timing Online

Lithuania Championships in time trial

28.06.2019

RESULTS


Välituloste 17:21:28 Sarja on kesken, puuttuu 69

Kilpailun sarjat: VYR; VET; MOT

VYR VYRAI, U23 36 km , tilanne
- 1BAGDONAS Gediminas13:54.6(1)32:47.6(1) - (-)
- 5ÐIÐKEVIÈIUS Evaldas14:31.6(2)34:04.6(2) - (-)
- 3NAVARDAUSKAS Ramûnas14:35.6(3)34:16.6(3) - (-)
- 2BENIUÐIS Justas14:36.8(4)34:29.5(4) - (-)
- 18LAÐINIS Venantas15:00.5(6)34:48.7(5) - (-)
- 16ADOMAITIS Rojus14:59.0(5)35:20.6(6) - (-)
- 103DÞERVUS Darijus15:31.5(13)35:36.2(7) - (-)
- 11JANUÐKEVIÈIUS Mantas15:10.0(8)35:39.6(8) - (-)
- 14KELMELIS Aristidas15:28.0(12)35:45.9(9) - (-)
- 6KOVALIOVAS Edgaras15:07.9(7)35:52.3(10) - (-)
- 8MAIÐELIS Jonas15:11.5(9)35:58.6(11) - (-)
- 13KMIELIAUSKAS Rokas15:26.0(11)36:38.2(12) - (-)
- 10ÐIDEIKIS Povilas15:25.2(10)37:17.8(13) - (-)
- 31RAUGALA Gustas15:49.7(14)37:35.3(14) - (-)
- 17MASIULIS Denas16:01.0(15)37:36.9(15) - (-)
- 21BUTKEVIÈIUS Algirdas16:21.0(17)38:03.6(16) - (-)
- 32MATUZEVIÈIUS Þygimantas16:20.0(16)38:06.1(17) - (-)
- 7TALAÈKA Lukas16:25.1(18)38:17.9(18) - (-)
- 22ÐIDLAUSKAS Erikas16:38.9(19)38:33.7(19) - (-)
- 12KURAS Laurynas16:47.6(20)38:55.6(20) - (-)
- 102SOKOLOVSKIJ Edvard16:52.6(21)39:36.8(21) - (-)
- 20SIRUTAVIÈIUS Martynas17:20.0(22)40:16.2(22) - (-)
- 29LUKÐAS Dovydas18:11.5(23)42:11.6(23) - (-)
- 30VILENIÐKIS Tautvydas18:12.0(24)43:23.0(24) - (-)
- 15PIKALOV Danylo - (-) - (-) - (-)
- 23DAVIDAVIÈIUS Marius - (-) - (-) - (-)
- 24PETRUÐKEVIÈIUS Deividas - (-) - (-) - (-)
- 25IVANOVAS Olegas - (-) - (-) - (-)
- 26PALIULIS Danielius - (-) - (-) - (-)
- 27JANKÛNAS Osvaldas - (-) - (-) - (-)
- 33AÞELIS Eitvilas - (-) - (-) - (-)
- 34PUSTOBRYKOV Artiom - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
VET VETERANAI 15 km , tilanne
- 54BLOCKIS Vytautas5:06.7(1)15:31.3(1) - (-)
- 76ZALIESKIS Andrius5:22.6(3)15:47.9(2) - (-)
- 46MATULIAUSKAS Egidijus5:24.0(4)15:55.0(3) - (-)
- 67LIAUGODAS Zilvinas5:19.6(2)16:04.5(4) - (-)
- 57MALINAUSKAS Tadas5:25.7(5)16:13.9(5) - (-)
- 100FRANKAS Giedrius5:36.2(7)16:15.5(6) - (-)
- 64GIRDVAINIS Gedas5:36.3(8)16:38.3(7) - (-)
- 79JAROVOJ Andrej5:37.6(9)16:48.6(8) - (-)
- 51ZDANEVIÈIUS Jokûbas5:30.5(6)17:09.4(9) - (-)
- 83MESKYS Audrius5:54.2(12)17:10.6(10) - (-)
- 61SANKAUSKAS Donatas6:03.0(15)17:16.0(11) - (-)
- 80ANDRUÐKA Vytautas5:57.0(14)17:20.4(12) - (-)
- 49KASTANAUSKAS Povilas5:55.0(13)17:22.1(13) - (-)
- 71KVIETINSKAS Irmantas5:48.2(10)17:25.5(14) - (-)
- 70SIMONAVIÈIUS Dainius5:53.0(11)17:31.0(15) - (-)
- 43ÞILIÛTË Rimantë6:07.0(16)17:53.3(16) - (-)
- 93KIUÐAS Petras6:09.7(17)18:09.2(17) - (-)
- 91BUILIS Ricardas6:26.0(18)18:58.0(18) - (-)
- 86BUDRA Þilvinas6:26.4(19)19:14.6(19) - (-)
- 105GELEÞINIS Vytautas6:43.0(20)19:25.0(20) - (-)
- 89LAUCIUS Tautvydas6:43.7(21)19:31.3(21) - (-)
- 95ÞUKOV Jurij6:50.9(22)20:00.3(22) - (-)
- 94ÐILIAVAS Leonidas7:01.0(23)20:17.1(23) - (-)
- 92RUÐKYS Vytautas7:03.9(25)20:19.3(24) - (-)
- 81JOKUBONIS Vytautas7:02.4(24)20:42.0(25) - (-)
- 60BARÐTYS Tautvydas - (-) - (-) - (-)
- 90PATINSKAS Kæstutis - (-) - (-) - (-)
DNS 47ÐIMKUS Danielius - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
MOT MOTERYS 28 km , tilanne
- 28MIKUTIS Aivaras5:17.7(1)33:44.2(1) - (-)
- 39SOSNA Kataþina5:33.6(2)36:39.0(2) - (-)
- 35PACEVIÈIENË Silvija5:42.6(3)37:47.8(3) - (-)
- 44GEDRAITYTË Akvilë5:47.0(4)38:30.0(4) - (-)
- 98UNGURYTË Edita6:24.0(7)40:36.7(5) - (-)
- 38LUNYTË Jurgita6:20.4(6)41:19.0(6) - (-)
- 45KARTENYTË Kornelija6:10.9(5)41:37.6(7) - (-)
- 41MARTINKËNAITË Ilana6:31.8(8)41:40.6(8) - (-)
- 36DEGUTIENË Vita7:04.3(9)43:19.5(9) - (-)
- 37VALENTINAVIÈIÛTË Gabija7:14.4(10)45:19.7(10) - (-)
Sarjaluettelo
Live timing: kttiming.ee/livetiming/